Logo
volejte po-pá od 7 do 14 h
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

platné a účinné od 1. 8. 2019

 

I.

Preambule

1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) podnikatelského subjektu Industrial Assembly s.r.o., IČ: 03897192, sídlem 130 00  Praha, Žižkov, Jičínská 226/17, (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při prodeji zboží na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jen „Kupující“) prostřednictvím aplikace internetového obchodu Prodávajícího, jenž je provozován na internetové doméně www.mojelatky.cz

2.   Tyto VOP nebudou použity v právních vztazích, kde je kupujícím právnická osoba či osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Taktéž se těchto VOP nepoužije pro jakékoliv právní vztahy, v nichž výše specifikovaný podnikatelský subjekt Industrial Assembly s.r.o. vystupuje jako kupující.

 

II.

Zboží

1.   Informace vypsané u jednotlivých položek zboží v internetovém obchodě obsahuje zejména:

1.1   Popis zboží

- popis základních vlastností, charakteristika (zejména zda se jedná o klasický produkt či zboží na zakázku), varianty, symboly údržby (odpovídající mezinárodní normě ISO 3785), rozměry

2.2   Cena

- uvedena včetně souvisejících daní a poplatků (zejména včetně DPH)

- neobsahuje náklady na poštovné či jiné náklady související s předáním zboží

- je platná a neměnná po dobu jejího zobrazení v internetovém obchodě

- uvedením ceny není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (množstevní slevy apod.)

 

2.   Zbožím na zakázku se rozumí

2.1.   Zboží, jehož rozměry a/nebo použitý materiál či dezén se liší od stálé nabídky Prodávajícího uvedené v internetovém obchodě.

2.2.   Metráž, jejíž množství (tj. délka) je střižena z celku (např. z látkové role) na přání Kupujícího.

U tohoto Zboží může být cena sjednána individuálně, přičemž bude vycházet z parametrů zboží požadovaných Kupujícím. Prodávající se zavazuje tuto cenu sdělit před započetím výroby prostřednictvím e-mailové komunikace.

 

3.   Internetový obchod Prodávajícího obsahuje taktéž údaje o nákladech spojených s balením zboží a jeho dopravou Kupujícímu, a to jak v rámci České republiky, tak do vybraných zahraničních zemí.

 

4.   Veškeré informace o zboží jsou informativního charakteru a nezakládají povinnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu, jejíž předmětem je toto zboží, tzn. je vyloučeno užití ustanovení §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Postup uzavírání Kupní smlouvy je popsán v čl. III těchto VOP.

 

III.

Kupní smlouva

1.   Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je právní jednání Kupujícího spočívající ve vyplnění elektronického objednávkového formuláře v internetovém obchodu (dále též jen „Objednávka“), přičemž:

1.1   Kupující je povinen vyplnit veškeré požadované údaje formuláře Objednávky, tedy zejména osobní údaje Kupujícího sloužící pro dodání zboží, druh a množství objednávaného zboží (prostřednictvím vložení zboží do elektronického nákupního košíku), způsob úhrady kupní ceny, údaj o požadovaném způsobu doručení zboží

1.2   Před odesláním vyplněného objednávkového formuláře Prodávajícímu je Kupující oprávněn zkontrolovat a měnit zadané údaje Objednávky

1.3   Objednávkový formulář je ze strany Kupujícího odeslán Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje v takto učiněné Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

1.4   Prodávající neprodleně Kupujícímu obdržení Objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři

1.5   Specifické požadavky uvedené v poznámce objednávkového formuláře jsou pro Prodávajícího závazné jen v případě:

- Specifikace rozměrů požadovaného zboží na zakázku

Ostatní údaje nejsou pro Prodávajícího závazné, nejsou-li následně Kupujícímu při akceptaci Objednávky výslovně potvrzeny.

1.6   U metráže na zakázku je Kupující povinen objednat vždy délku látky po 10 centimetrech, přičemž minimální délka je 50 centimetrů od jedné položky zboží. Objednávka kratšího rozměru metráže nebude ze strany Prodávajícího bez dalšího akceptována. U objednávek metráže v délce přesahující 5 metrů nemusí být daná metráž dodána v jednom kuse.

 

2.   Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky).

 

3.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  

 

4.   Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení o doručení Objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou v souladu s odst. 1.4 tohoto článku VOP, není-li doba vzniku smluvního vztahu dále sjednána jinak (výjimky dle odst. 5 tohoto článku VOP). Po zaslání tohoto potvrzení je Kupující v případě požadavku na zrušení či změnu Objednávky povinen postupovat v souladu s ustanoveními čl. IV těchto VOP týkajících se odstoupení od Kupní smlouvy.

 

5.   Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká až vzájemnou akceptací náležitostí Kupní smlouvy (vč. souvisejících nákladů na dopravu), která proběhne prostřednictvím elektronické komunikace, a to v následujících případech:

5.1   Zboží na zakázku je naceněno individuálně (tj. při zadání jiných rozměrů do poznámky u položky zboží, které je ve stálé nabídce Prodávajícího)

5.2   Zboží svou povahou vytvoří nadrozměrnou zásilku, jejíž doprava není proveditelná způsobem, jež si Kupující v objednávkovém formuláři zvolí, popř. cena dopravy převyšuje poštovné uvedené v objednávkovém formuláři (tj. způsob dopravy je třeba změnit a/nebo poštovné pro Kupujícího je třeba navýšit)

 

 

IV.

Platební podmínky

1.   Cenu za zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu některým z následujících způsobů:

1.1   v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese 747 05  Opava, Vrchní 8

1.2   dobírkou skrze služeb České pošty či prostřednictvím dopravce nebo kurýrní služby nabídnutých Kupujícímu v objednávkovém formuláři

1.3   bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, jenž je uveden v potvrzení Objednávky

Ustanovení §2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije.

 

2.   Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3.   Splatnost kupní ceny nastává:

3.1   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (kterýmkoliv způsobem dle odst. 1.2 tohoto článku VOP) při převzetí zboží Kupujícím.

3.2   V případě bezhotovostní platby do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž zaplacením kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

 

4.   V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen vždy uvést variabilní symbol platby, jenž je totožný s číslem Objednávky

 

5.   Ze strany Prodávajícího není po Kupujícím požadována zálohová platba. Tímto není dotčena možnost Kupujícího zvolit bezhotovostní platbu předem dle odst. 1.3 tohoto článku VOP či oprávnění Prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny předem dle odst. 6 tohoto článku VOP.

 

6.   Bez ohledu na to, jakou možnost platby Kupující v Objednávce zvolí, je Prodávající oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny zejména v těchto případech:

6.1   Ze strany Kupujícího je objednáváno zboží na zakázku specifikované v čl. II odst. 2 těchto VOP

6.2   Ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky vyžadované dle čl. III odst. 2 těchto VOP

 

7.   Pokud zahraniční Kupující hodlá požadovat odečtení/neúčtování DPH, je povinen tuto skutečnost s Prodávajícím dohodnout před odesláním Objednávky, a to prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailové adrese objednavky@mojelatky.cz. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.

 

V.

Předání a převzetí zboží 

1.   Prodávající je povinen předat či odeslat zboží Kupujícímu ve lhůtě:

1.1   14 dní od uzavření Kupní smlouvy v případně platby v hotovosti či platby dobírkou

1.2   14 dní od připsání částky odpovídající kupní ceně na bankovní účet Prodávajícího v případě bezhotovostní platby předem

Tato lhůta se prodlužuje o dobu čerpání dovolené Prodávajícího, o které musí být Kupující na stránkách internetového obchodu s předstihem informován, a to minimálně 15 dní předem.

 

2.   Kupující může v rámci předání zboží coby předmětu Kupní smlouvy využít následující způsoby předání či dopravy:

- Osobní odběr v provozovně Prodávajícího

- Využití služeb dopravců v rámci území České republiky, tj. České pošty (služba Balík do ruky či Balík na poštu) či dopravce nebo kurýrní služby nabídnutých Kupujícímu v objednávkovém formuláři

- Využití služeb dopravců v rámci zahraničí, kteří jsou Kupujícímu nabídnuti v objednávkovém formuláři

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

3.   Dodá-li Prodávající zboží na místo určené v Objednávce, je Kupující povinen toto zboží převzít v souladu s ustanovením §2159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že Kupující zboží nepřevezme nebo je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně či jiným náhradním způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady s nepřevzetím nebo s takovým doručováním zboží spojené.

 

4.   Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít, za předpokladu, že o tomto poškození coby důvodu nepřevzetí sepíše s dopravcem příslušný protokol.

 

5.   Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání zboží Kupujícímu nebo zaplacením kupní ceny, dle toho, která ze skutečností nastane později.

 

6.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

VI.

Odstoupení od Kupní smlouvy

1.   V případě odstoupení kteroukoliv smluvní stranou se Kupní smlouva od počátku ruší.

2.   Vzhledem k uzavření Kupní smlouvy distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo na odstoupení od Kupní smlouvy a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu v této lhůtě odesláno písemně na adresu provozovny Prodávajícího či elektronickou poštou na e-mailovou adresu objednavky@mojelatky.cz. 

3.   Odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku VOP není možné pro Kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě zboží upraveného na přání Kupujícího, tedy zboží na zakázku dle ustanovení čl. II odst. 2 těchto VOP.

4.   Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady vynaložené k navrácení zboží Prodávajícímu nese v plné výši Kupující.

5.   Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu veškeré peněžní prostředky, které od něj v souvislosti s Kupní smlouvou přijal, a to do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Součástí vráceného peněžního plnění jsou taktéž veškeré platby související s doručením Zboží Kupujícímu, tedy zejména částka odpovídající poštovnému a balnému (a to i v případě, že byla tato částka Prodávajícím již vynaložena). Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

6.   V případě, že je zboží vráceno Prodávajícímu v poškozeném stavu, je Prodávající před vrácením kupní ceny oprávněn oproti této částce započíst svůj nárok na úhradu takto vzniklé škody na zboží. 

7.   Nezaslal-li Kupující Prodávajícímu kupní cenu v plné výši do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy, ačkoliv zvolil způsob placení dle čl. IV odst. 1.3 těchto VOP, platí, že od Kupní smlouvy odstoupil způsobem dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

 

VI.

Manipulace se zbožím – zásady údržby

1. Látky – metráž je nutné prát na stupně určené u popisu jednotlivého zboží. V případě, že jednotlivé zboží popis neobsahuje, pak je nutné je prát odděleně na max. 30 stupňů, na šetrný program, mírné odstřeďování, chemicky nečistit, nebělit, nesušit v sušičce, žehlit na mírný stupeň.

2. Před prvním praním látky tmavé či výrazné barvy je nutné použít fixační ustalovače.

3. Tmavé a světlé odstíny látek je nutné prát odděleně.

4. Látky je možné prát pouze při užití mírného odstřeďování (max. 800 otáček).

5.  V případě porušení zásad údržby zaniká právo kupujícího z odpovědnosti za vady. Reklamace zboží, u něhož byly porušeny zásady údržby, bude prodávajícím zamítnuta.

 

VII.

Vady zboží a reklamace

1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2.   Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (popř. pouze deklarované vady). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí Kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne po převzetí zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od tohoto převzetí.

3.   Za vadu zboží se nepovažuje:

 3.1   Odchylka oproti deklarovanému či požadovanému rozměru, která může vzniknout při ručním zhotovování zboží. Tato odchylka nesmí být větší než 3 cm u každého z parametrů.

3.2   Odchylka v barevné škále, zejména nesoulad mezi skutečným barevným odstínem zboží a odstínem, který byl zobrazen na elektronickém zařízení Kupujícího (display, monitor aj.)

3.3   Ojedinělá vada v potisku či dezénu látky (metráž či výrobek z této látky vyrobený), přičemž přípustná četnost je 1 vada na 1 m látky

3.4   Opotřebení zboží odpovídající míře a délce používání

3.5   Změna vlastností zboží způsobena nesprávným používáním zboží a použitím zboží v rozporu se zásadami údržby spec. v čl. VI. těchto VOP, zejména nedodržování pracích symbolů (zejména praní na vyšší teploty, ždímání na vysoké otáčky, sušení v sušičce apod.), nadměrným užíváním, nevhodným použitím, neodborným zásahem apod.

3.6 Pouštění barvy u látek tmavých a výrazných barev při praní, při styku s agresivními látkami včetně působení potu, při nadměrné zátěži apod.

 

4.   Nároky z vadného výrobku nemohou být u Prodávajícího uplatněny u toho zboží, které bylo pro tuto vadu prodáno za nižší cenu (zejména zboží, u nějž je vyznačena II. jakost).

 

5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (která je zároveň i sídlem Prodávajícího) a to následujícím způsobem:

5.1   Kupující je povinen spolu s reklamací výrobku předložit Prodávajícímu doklad o koupi zboží u Prodávajícího včetně dokladu o jeho zaplacení

5.2  Přesný popis vady reklamovaného výrobku

5.3   Zaslání či osobní předání reklamovaného zboží na adresu provozovny Prodávajícího včetně Informace o tom, kdy bylo zboží odesláno Prodejci (nebylo-li zboží zasláno společně s reklamací, nebo nedohodnou-li se Prodejce s Kupujícím, že zboží není nutno zasílat)

5.4   Požadovaný způsob vyřízení reklamace

 

Odstranitelná vada:

- bezplatné odstranění vady (oprava)

- dodání nové věci bez vad (pouze u dosud nepoužitého zboží)

- sleva z kupní ceny

 

Neodstranitelná vada:

- dodání nové věci bez vad

- přiměřená sleva z kupní ceny

- právo na odstoupení od Kupní smlouvy

 

6.  V případě, že se na zboží vyskytne vada, je kupující povinen tuto vadu reklamovat před užitím zboží včetně jeho vyprání, rozstříhání, sešití apod. V případě, že Kupující zjistí vadu zboží poté, co bylo zboží vypráno, rozstříháno apod., přestože je zřejmé, že vada mohla být zjištěna ještě před zásahem do zboží, není již možné uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění. V případě, že Kupující přes shora uvedené poučení uplatní u Prodávajícího právo z vadného plnění, bude reklamace Prodávajícím v souladu s tímto ustanovení VOP zamítnuta. Nelze se domáhat reklamace vady, spočívající ve sražení látky po vyprání do 10%, na něž byl Kupující upozorněn u jednotlivého zboží. Nedovoluje-li povaha vady materiálu její zjištění ještě před jeho zpracováním, je Kupující povinen v případě výskytu vady ihned po jejím zjištění přerušit jeho další zpracování. V případě, že Kupující poruší tuto povinnost, neodpovídá Prodávající za vady zboží ani škodu tímto způsobenou, reklamace bude zamítnuta.

 

7.   Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace (datum, popis vady, požadovaný způsob vyřízení), a to písemně, nebo prostřednictvím elektronické komunikace, a to na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce. Potvrzení je vydáno do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace.

 

8.   Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení Prodávajícím. Pokud je reklamace oprávněná (tj. vyřízena kladně), má Kupující právo na úhradu nákladů s reklamací souvisejících (zejména poštovné). V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady s ní související Kupující (vč. poštovného, které je Prodávajícím hrazeno při zaslání zboží zpět Kupujícímu).

 

VIII.

Osobní údaje

1.   Prodávající zaručuje Kupujícímu – fyzické osobě ochranu jeho zákonem chráněných údajů ve smyslu aktuální právní úpravy včetně úpravy v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a úpravy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a smlouvy s kupujícím, a to i po ukončení smluvního vztahu.

2.   Kupující bere akceptací VOP na vědomí oprávnění a povinnost Prodávajícího poskytovat informace v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy. Nad rámec takto stanovený je Prodávající oprávněn poskytnout třetím osobám na jejich žádost takové informace o Kupujícím, k jejichž poskytnutí dal Kupující souhlas.

3.   Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou obsahem dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je zveřejněn na webových stránkách E-shopu Prodávajícího.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

1.   Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

2.   Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany Kupní smlouvy sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

3.   K soudnímu sporu týkajícímu se práv a povinností z Kupní smlouvy jsou příslušné obecné soudy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

 

4.   Kontaktní údaje Prodávajícího:

4.1   adresa pro doručování Mojelátky.cz, Vrchní 8, 747 05  Opava

4.2   e-mailová adresa elektronické pošty: objednavky@mojelatky.cz

4.3   telefon +420 775 303 156

 

5.   Tyto VOP jsou sepsány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a §1827 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.   Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.   Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

8.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

 

Právě na blogu

Šijeme výbavičku
16.03.2023
Šijeme výbavičku
Chystáte se na šití výbavičky pro miniko? Přinášíme malého průvodce vším, co budete potřebovat ;) číst celé
Jak jsem vyspravila děravé džíny
30.01.2023
Jak jsem vyspravila děravé džíny
Každá to známe, všechny to nesnášíme, ale jednou za čas se tomu nevyhneme. Opravy oblečení. Ale proč si to trochu neužít? ;) číst celé
Provoz na přelomu roku
20.12.2022
Provoz na přelomu roku
Mezi svátky máme dovolenou, ale e-shop je v provozu, takže můžete objednávat. Všechny důležité termíny najdete v tomto článku. číst celé
Co je happy fleece?
02.09.2022
Co je happy fleece?
Možná jste se už s pojmem happy fleece setkali, ale nevíte o co jde, možná o něm slyšíte poprvé. Pojďme se tomuto materiálu podívat na zoubek :) číst celé
Dotazy

Máte-li cokoli, co s námi potřebujete řešit, pište na náš e-mail objednavky@mojelatky.cz.

Čekáte-li rychlou odpověď, volejte.

Dotazy na sociálních sítích a ostatních komunikátorech nemusí být zodpovězeny.

Děkujeme ♥

Kamenná prodejna

Vrchní 8
747 05 Opava

Otevřeno:
út 14 - 18 hod.
čt 14 - 18 hod.

V prodejně je možné platit kartou.

 

Jsme tu pro Vás
volejte po-pá od 7 do 14 h
2011 - 2023 Mojelátky.cz - Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz